расшколувано.знаење(o^o)

Icon

колективно самообразование во уметноста и културата…

Истражување (Експеримент > Лабораторија) :: Ана Вујановиќ

Уметноста како истражување – широко присутна во светот на современата уметност – изворно се воведува во визуелните уметности од 1960 година, а понатау се распространува низ историјата на уметноста. Појмот го воспоставува италијанскиот историчар на уметност Giulio Carlo Argаn во есејот Уметноста како истражување (1958).[1] Според Argаn, истражувањето во и по пат на уметноста се однесува на „способноста која и’ се признава на уметноста да поставува и решава извесни проблеми или самата да се постави пред уметникот како проблем кој треба да се реши” (153).

Концептот на Argаn укажува на тоа дека уметничката дејност како истражување – за разлика од нормалната уметничка дејност[2] – во уметничката практика и продукција воведува елементи и компетенции на второстепени дискурси на/за уметноста: теорија на уметност, естетика, историја на уметност, социологија и други науки за уметноста. Според тоа, поаѓалиштата на не-истражувачки-заснованата уметност како нормални уметнички активности се востановени вредности: парадигми, техники и знаења кои веќе постојат во светот на уметноста. Во таа смисла, нејзината цел е производство на што поумешни и повредни уметнички дела. Наспрема неа, истражувачки-заснованата уметност, како инцидентна уметничка активност, тежнее да ги рефлектира, одновно да ги промисли, проблематизира, и преиспитува постоечките вредности или самата себеси како вредност. Нејзината цел, така, не е продукција на вредни уметнички дела туку критичка уметничка практика фокусирана на одредени проблеми во светот на уметноста (истражување во уметноста) или на одредени социјални проблеми низ уметноста (истражување преку на уметност). Во полето на денешната уметност, преплетувањето на теорискиот дискурс и на уметничката продукција е конститутивно за сè повеќе дела. Тие не егзистираат во системите на историјата, на традицијата и на актуелните парадигми во уметноста како во своја природна средина, чиишто вредности се прифаќаат и се користат за продукција на уметнички дела. Наместо тоа, тие вредености овде се сфатени како проблеми на уметноста-истражувањето.

А проблемот со ваквата практика кој го среќаваме во поскоро време, е тоа што уметноста-истражување веќе е асимилирана во светот на уметноста како вообичаена, нормална активност, дело. Понатаму, самиот тој проблем мора да стане итна проблематика за „уметноста како истражување” која и понатаму ќе тежнее да биде критична.

Појмовите блиски на уметноста како истражување се лабораторија и експеримент. Нивната сè почеста и сè поширока употреба во уметноста од 1960 година до денес главно е површна и создава исто онолку проблеми колку што се обидува да ги разреши. Концептите на лабораторијата и на експериментот всушност се преземени од природните науки, каде што се означени преку местото и процедурата, кои им овозможуваат оптимални услови за решавање на одредени проблеми, за тестирање на одредени претпоставки и за откривање на одредени правилности и правила на светот кој нè опкружува, а кои инаку би било тешко да се најдат во чисти облици. Во скалд со тоа, вообичаената употреба на овие концепти во полето на уметноста – лаб како слободно опкружување за неограничен експеримент со човековата креативност – во основа е погрешна, бидејќи модерната (а воедно и постмодерната) уметност, за разлика од природните науки, не е заснована врз позитивистичкиот пристап кон својот ‘објект’: феномените, предметите, темите од светот кој нè опкружува. Дури и уметноста во западната културна традиција не тежнее да достигне објективен увид и заклучоци за објектот, туку, сосема спротивно, ги охрабрува субјективните точки на гледиште за одредени поими и теми. Со оглед на тоа многубројните лабови и експерименти во современата уметност се своевидна само-евиденција на сопствените слабости – во апсурдна споредбеност со природните науки во кои уметноста, на овој начин, се поставува самата себеси. Така гледајќи, овие концепти се воведени во полето на уметноста за да обезбедат порелевантен статус на уметноста и на нејзината продукција на знаења во соврменеото општество. Меѓутоа, со тоа често се пренебрегнува дека уметноста секогаш е своевидно производство на знаења, чии интелектуални и афектациски особености и материјални специфичности се она што треба да биде константно рефлектирано во и по пат на уметноста, како „доказ за специфично-уметничката релевантност” во општетството.


[1] Giulio Carlo Argаn , “Umetnost kao istrazivanje”, во Studije o modernoj umetnosti, ur. Jesa Denegri. Nolit, Beograd, 1982.

[2] Терминот нормална овде реферира на теоретизацијата на рзавојот на науката низ нормалната состојба на науката и научната револуција во книгата на Thomas Khun, Структура научних револуција, Nolit, Beograd, 1974.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Dictionary of Self-education

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.