расшколувано.знаење(o^o)

Icon

колективно самообразование во уметноста и културата…

Само-организација :: Ана Виленица

Во контекст на современото општество, особено кога станува збор за уметноста и културата, обележано со преминот од социјалните функции на политиката кон економските, прашањето на организацијата станува клучно.

Во текстот Dagegen Dabei Nicolas Siepen го дефинира појмот само-организација како концепт кој дава специфични значења на општиот појм за колективност.[1] Тој прави разлика помеѓу левичарската и десничарската концепција за колективноста. Само-организацијата доаѓа од левичарскиот арсенал, и се наоѓа на спротивната страна во однос на десничарските појмови и концепти, кои се обележани со отсуство на толеранција кон конфликтите кои се видливи од надвор. Во таа смисла, само-организацијата става акцент на флексибилните значења на појмот ние во однос на статичното ние кое е поставено наспрема Другиот.

Еден од клучните поими во однос на само-организацијата, според Искра Гешоска, е солидарноста. Овој појм таа го разбира како пат кон транспарентноста на Себе и на Себството, низ флексибилноста кон Другиот и Другоста.[2]

Појмот само-организација, воедно, може да се доведе во врска и со теоријата на комплексните системи. Во таа смисла, само-организираните системи претставуваат најсофистицирани и најсложени системи, кои се генерираат од сопствената внатрешна динамика, без водство или управување на некој надворешен извор. Оттаму, појмот само-организација во ниедна смисла не може да имплицира дез-организација или не-организација. Само-организацискиот модел секогаш е генеративен. Тоа е модел кој нема хиерархиска структура, поточно, кој е организиран одоздола и одоздола нагоре, а не одозгора надоле каков што е случајот во институционалните модели, што овозможува повеќекратни текови и информации.

Во практична политичка смисла, само-организацијата може да се разбере како начин на отпор или интервенција насочена кон постоечките доминантни модели на организација, кон отворање можности за креирање алтернативни простори внатре, наспрема или вон институционалната мрежа.

Во однос на с-о-с проектот, тоа значи дека соработниците градат за себе алтернативни образовни модели низ нехиерархиските, ризоматски начини на соработка, во кои секој учествува во сите сегменти на проектот, како што се: организација, процеси на носење одлуки, истражување итн.

Ваквиот модел на организација е во блиска врска со појмот (работничко) самоуправување.


[1] Nicolas Siepen, “Degegen Debei – Therby Against Fight for relevance, or Relation between self-organization, institutionalization and Power (Berlin)”, TkH br. 11: “Samo-organizacija”, Beograd, 2006, str. 80

[2] Искра Гешоска, „Археологија на солидарности” ТкХ бр. 11: Само-организација, Београд, 2006, стр. 76

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Dictionary of Self-education

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.