расшколувано.знаење(o^o)

Icon

колективно самообразование во уметноста и културата…

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ РАСШКОЛУВАНО ЗНАЕЊЕ(o^o) 2009/2010

РАШКОЛУВАНО ЗНАЕЊЕ(o^o) 2009/2010
[колективно самообразование во уметноста и културата]

ТкХ и Контрапункт објавуваат повик за учество во едногодишната програма во рамки на Расшколувано знаење, тригодишниот проект за колективно самообразование. Проектот е наменет за студенти, културни работници и професионалци во областа на современат култура и уметност од Србија и Македонија.

Расшколувано знаење е проект кој е насочен кон современаta независна културна сцена во регионот, и има за цел да ги истражува и промовира алтернативите на  хиерархискиот образовен модел во уметноста и во културата. Методолошки, проектот ги напушта концептите на индивидуалнo авторство и на стручност, а се залага за отворени колективни образовни структури во кои самоорганизираните заедници спроведуваат продукција, размена и дистрибуција на знаењата според хоризонталните организациски принципи.

Расшколувано знаење е партнерски проект на ТкХ (Теорија која хода) платформа за теорија и практика, од Белград (http://tkh-generator.net) и НВО Контрапункт (Културен центар Точка) од Скопје (http://kontrapunkt-mk.org), кој се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската програма за култура за Западен Балкан (http://scp-ba.net).

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТОТ

Учесниците ќе имаат можност да бидат дел од процесот на колективно самообразование и едновремно ќе развиваат соработнички културни иницијативи во формираните работни групи.

Работните групи ќе се формираат во склад со различните теми и интересни сфери на вклучените учесници, како што се, на пример: кураторски практики во областа на визулените и на не-визуелните уметности, интердисциплинарна драматургија, слободен софтвер и open source технологии, слики и зборови и сл. Сите работни групи ќе имаат регионален карактер и ќе вклучуваат по 6 до 8 членови од Белград и од Скопје.

Учесниците ќе ги креираат содржините и проектите низ следните активности:

Отворена недела – е петдневен настан кој се состои од работилници, предавања и презентации. Настанот ќе биде орагнизиран во Белград, од 12 до 16 јуни 2009 година и ќе претставува појдовна точка за работата на секоја група. Како претходница на Отворената недела, ќе се организира Отворениот ден, во Скопје на 1 Јуни 2009 година, накој ќе се презентира опсежно проектот и каде што локалната публика и потенцијалните учесници ќе им биде презентирана можноста за учество на Отворената недела во Белград.

Летна школа – интензивен образовен настан кој ќе трае една недела. Летната школа ќе ја креираат учесниците од сите групи, сами за својата група, но едновремено и за останатите кои ќе бидат заинтересирани за одбраните теми, особено за оние од регионот. Летната школа ќе биде организирана во Охрид од 16 до 23 август 2009 година.

Инкубатор – се состои од шест месечна интензивна заедничка работа на работните групи. Неговите план и програма ќе бидат осмислени од страна на учесниците, а ќе вклучува континуиран самообразовен процес на групите од Белград и од Скопје преку видо линк, како и со учество на гости-предавачи.

Timeshare камп – станува збор за организациона структура која подразбира сместување и работа, а која проектот ја нуди на групите во текот на март и на април 2010 година во Белград и во Скопје. Со ваквата структура сметаме дека ќе се олесни и стимулира соработката меѓу членовите во групата за време на подготовката на заедничките културни иницијативи. Секоја група ќе има можност да создаде свое заедничко дело како, видео, фанзин, инсталација, веб сајт и сл. По завршувањето на проектот, делата ќе бидат презентирани во регионот.

NB. Комплетната програма на Расшколувано знаење ќе ја посетуваат бесплатно 24 селектирани учесници. Освен тоа, со овој проект на учесниците ќе им бидат покриени патните трошоци, дневниците и сместувањето за работилниците во рамките на Инкубаторите, Отворената недела, Летната школа и  Timeshare кампот. Воедно, проектот обезбедува и основен буџет за проедукција на заедничките дела. Оставена е можност учесниците да се вклучат во дополнително барање на додатни средства за заедничките продукти или за покана на предавачите, кои тие ќе ги изберат, а кои нема да можат целосно да бидат покриени со основниот буџет од проектот. Исто така, ќе практикуваме и модел на таканаречена „отворена канцеларија”, што значи дека учесниците според својата желба ќе можат да се вклучат во организационите, продуцентските и координативните активности и, со самото тоа, дополнително да стекнат искуства за понатамошна самостојна работа во рамките на независната културна сцена.

ВОВЕДЕН НАСТАН

Отворен ден – Отворениот ден е воведен настан на проектот Расшколувано знаење кој претходи на Отворената недела и кој ќе се организира во Скопје на 1 јуни 2009 година. Во рамките на овој настан ќе има програма на која ќе се презентира проектот, а ќе има и дополнителни активности преку кои публиката ќе се запознае со основниот концепт .

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ

На конкурсот може да се пријавите и индивидуално и групно.

Каква било дискриминација по етничка, родова, генерациска, сексуална, религиозна и др. основа во рамките на овој проект е неприфатлива.

Ве молиме пријавата која се состои од:

-                      наративна биографија (до 500 реда)
-                      пример од некоја ваша работа (во кој било медиум) и
-                      писмо на мотивација, во кое ќе биде нагласено полето на  вашето итересирање (до една страница),

да ја испратите на:

Deschooling Classroom :: dsc@tkh-generator.net

Најдоцна до 17. 06. 2009

Во случај на групна апликација, ве молиме да ги назначите потенцијалните соработници.

Одлуката ќе биде објавена на 19 јуни 2009 година

За дополнителни информации можете да ја посетите страницата

www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net, или да нè контактирате на : dsc@tkh-generator.net

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Category: Announcements

Tagged:

One Response

  1. Irena Sentevska вели:

    Fields of interest:
    -interdisciplinary curating
    -interdisciplinary dramaturgy
    -work with digital images

Leave a Reply

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.