расшколувано.знаење(o^o)

Icon

колективно самообразование во уметноста и културата…

Постпедагогија :: Мишко Шуваковиќ

Појмот постпедагогија е изведенка на американскиот деридијанец Gregory L. Ulmer во врска со концепциите на Jacques Derrida (Жак Дерида), кои се однесуваат на „сцената за пишување”, а кој го применува на сосема различни автори, како што е психоаналитичарот Jacques Lacan, скулпторот и перформанс уметникот Joseph Beuys (Јозеф Бојс), филмскиот режисер Sergei Eisenstein (Сергеј Еизенштајн) и тетатрскиот режисер Antonin Artaud (Антонен Арто). За Улмер, појмот постпедагогија (post/e/ – pedagogy) укажува на движење преку конвенционалната педагогија до воспоставување на педагогијата во ерата на електронските медиуми.

Во овој текст преку пост-педагогијата ќе означам неколку можности:

  • Отворање на традиционалните педагошки процеси (процесот на пренос на „идеи” / знаење / од учителот на ученикот), кон истражувачката и бихејвиоралната работа помеѓу соработниците кои учат едни од други[1],
  • Анархистичко деструирање на каноните, правилата, критериумите и законите на педагогијата, на начин на изведување на педагошките ситуации како лудистички и еманципаторски чин на создавање[2],
  • Поништување (деструкција, деконструкција, релативизација, децентрализација, релативизација на односите маргина и центар) на сопствениот статус на „учителот како сопстеник на заењата”[3],
  • Поставување на теориските или педагошките предавања како отворено номадско и интерактивно уметничко дело[4]
  • Изведување на теориско, автопоетичко или педагошко предавање како „настан” кој не може прецизно да се идентификува како предавање во теориска смисла, како уметничко дело (место-представа) или како некој вид промотивна работилница[5],
  • Поставување на чинот на теориско излагање како сценски настан или на начин карактеристичен за сценски настан со разработка на посебни реторичко-вербални, бихејвиорални (телесно-гестуални) и медиумски (употреба на ставови опримерени со репродуктивните медиуми) примери и артикулација-и-атракција на сцената на излагање (предавања и подучувања)[6],
  • Поставување на чинот на теориско излагање во системот на медиумски репродуцирани комуникации (радио, телевизија, LP плочи, или CD)[7]
  • Изведување на теорискиот чин на излагање во интерактивни електронски медиуми (компјутерски мрежи или мултимедијални и VR техники на /виртуелна реалност/)[8]. Со други зборови, овде постои можноста за очекување на одгласот на слушателите и нивното интервенирање во рамките на предложените теми и експликации на предавачот.
  • Воспоставување на која било уметничка практика како основен модел (на телото) со кој се изведува прикажувањето, застапувањето, демонстрирањето или означувачкото изведување (тестирање) на теориските претпоставки и можности. Тоа значи дека со средствата на уметноста се покажува како се воспоставува теорискиот метаговор (педагошко ниво) и како во метаговорот се воведуваат означители (синџири, мрежи) кои покажуваат како метаговорот е невозможен. Но постои и инверзен пат кој покажува како теоријата се воведува во уметноста со посредство на перформерските и театарските тактики, односи, и како за теоријата се конструираат стварни но и привидни тела „од” трагите на уметноста.[9]

Веројатно се можни други различни примери. Но, она што е битно за разбирање на постпедагогијата е дека појмот педагогија се редефинира (трансформира, трансфигурира) како „продуктивна изведбена практика” на стварната или на фикционалната „сцена” (екран). При тоа, педагошкиот чин не е пренос на едно „кристално знаење” од еден субјект (субјект-господар на знаењето) на друг субјект (субјект-без-знаење), туку е воспоставување на можноста различните индивидуи на концептуално демонстративен начин да се конструираат себеси и другиот како субјект на знаење со посредство на теориски, уметнички или културно-медиски материјални апарати. Станува збор за динамични интерактивни епистемологии или теории на дело.


[1] Тој процес на учење преку истражување е разработен во групата Art&Langue во почетокот на 70-тите. На пример Therry Atkinson и Michel Baldwin го дефинираат со следната шема: „Searched by the index of = def. A-L(x)(if x is a member of A-L then ((3y) x learners a from y and x ≠ y))”.

[2] На пример различните стратегии на John Cage за време на неговите универзитетски предавања. Еден таков постпедагошки гест е давање на највисока оценка ‘А’ на почетокот на одржувањето на курсот без проверка на знаењата, кои обично се вршат на крајот од курсот.

[3] На пример Цветан Тодоров за доцниот Roland Barthes говори како за мислител и писател кој го руши дискурсот на учител. Тој вели дека Barthes создава книги кои не се излагања на идеи туку вербални гестови (action writing). Понатаму, вели дека Barthes се развива од терориста (оној кон конструира, менува и нуди епистемологија) во егоиста (оној кој ужива во епистемологијата).

[4] На пример, предавањата на Joseph Beuys кои се изведувани како уметнички настан (performance, happening, akcija).

[5] На пример, предавањата на Roberta Wilsona што тој ги држи како своевиден педагошки или теориски перформанс, тематизирајќи ја и толкувајќи ја својата театарска поетика.

[6] Со овој вид предавање се бавеле многумина. Во модерната, можат да се наведат предавањата на Мартин Хајдегер и на Лудвиг Витгенштајн, за што постојат многубројни анегдоти . На пример за Хајдегеровото пеење или за Витгенштајновото лежење на подот од училницата додека предава. Но замислата на концептуално намерената театрализација на предавачко-педагошкиот чин може да се открие во лакановите предавања за матемите или во неговите телевизиски настапи и предавања, кои ги држел за телевизискиот медиум а кои се однесувале на самата телевизија. Тука можат да се наведат и предавањата на Жак Дерида, филозофот Петер Слотердајк, теоретичарот на култура Борис Гројс.

[7] Многубројни примери можат да се наведат од Џон Кејџ до Жак Лакан, од Дерида до Славој Жижек.

[8].Постојат различни примери и можат да се најдат многубројни нет-уметници или теоретичари чиишто дела се комуницираат со посредство на мрежата низ педагошки модуси (на пример, critical art ensemble).

[9] Пример за ова се теориско-театарските или теориско-перформативните дела на ТкХ: Теорија која хода. ТкХ создава теориски конструкции,  кои ги реализира низ јавно (перформерско) изведување за да го покаже телото на теоријата.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

(English) Open Source Procedures in Education :: Marta Popivoda

Ova stranica trenutno nije dostupna na makedonskom.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

(English) Education and Self-learning :: Bojan Djordjev

Ova stranica trenutno nije dostupna na makedonskom.

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Комодификација на знаењето :: Ива Нениќ

Продукцијата и менџментот на знаењето (начинот на кој информацијата се создава, презентира, архивира, пренесува, дели, расудува) се подредени на материјалните услови на дадениот историски миг како и на специфичните културно-едукациски практики. Објектот на знаењето во пост-индустриското општетствосе менува рапидно согласно забрзаниот технолошки развој и резултирачката сеприсутност на информацијата. Логиката на капиталот продре во современото поле на едукација, менувајќи го концептот на знаењето од организирана маса на информации, во информациска роба. Како што Луис Алтисер (Louise Althusser) предупредува: „идеолошкиот државен апарат, кој е поставен на доминантна позиција во зрелите капиталистички општествени формации како резултат на насилните и идеолошки класни борби против неговите стари доминантни идеолошки апарати – е едукациски идеолошки апарат”[1]. Доцниот капитализам го регулира процесот на учење на начин во рамките на кој доминантната идеологија не се манифестира како едноставна имплементација на државните хегемонистички принципи, туку како подлабока промена во јадрото на системот на едукација: знаењето се комерцијализира, количеството и релевантноста на информациите рапидно растат, новите технологии стануваат condition sine quo на секој процес на учење. Свесен за ваквата ситуација Жан Франсоа Лиотар (Jean Francois Lyotard) пишува: „знаењето се произведува и ќе се произведува за да се продаде, то е и ќе биде консумирано за да се валоризира во новиот производен процес: во двата случаи, целта е размената”.[2]

Ваквите регулативни принципи влијаат и на улогата на самото учење: денес, не станува збор за знаење кое се стекнува со цел лично усовршување туку за утилитарно знаење кое може да се искористи на пазарот, низ вложување на максимум способности и имагинација. Знаењето како роба-на-продажба е обележје  на доцниот капиталистичко хегемонистички know-how пристап, во кој спретноста во посредувањето и користењето на информациите (поседување брзина и локација) е поважна од тежнеењето кон индивидуалната креативност вон конвенционалните институционални рамки. Вредностите на нематеријалната работа, креативноста и иновацијата, од друга страна, се препознаени од страната на пазарот, што резултираше во паразитската експлоатација на нематеријалните сфери од страна на материјалните[3].

Комодификацијата на знаењето, според тоа, е процес на трансформација кој се одвива во основата на едукацискиот систем но и во моментално доминантните состојби на знаење. Повикот на контра-акција, во смисла на различни облици на критика и контрахегемонија, цели еднакво и кон теоријата и кон практиката. Прашањето е како да се промислува вредноста како знаење денес и како да се развиваат отворените и авторефлексивни начини на едукација кои се разликуваат од конвенционалните процедури. Неопходно е овие стратегии да се обработуваат еднакво со локалните и глобалните услови, како што се социјалната нееднаквост или разликите помеѓу оние кои имаат ефективен пристап до информациските и дигиталните технологии и оние кои немаат, со што би се влегло во трага на одредени потреби и би се изградиле со контекстот врамени специфични тактики на борба против владеачката логика на когнитивниот капитализам.


[1] Louise Althusser (1971), “Ideology and ideological State Apparatuses”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, Monthly Review Press,

New York-London, стр. 127 – 187, 152.

[2] Jean Francois Lyotard (1984), The Postmodern Condition> A report on knowledge, University od Minnesota Press, Minneapolis, 1984 стр. 4

[3] Matteo Pasquinelli, “Immaterial Civil War. Prototypes of Conflicts Within Capitalism”, Barcelona, September 2006,  стр. 8

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Повик за учество во проектот Расшколувано знаење(o^o), 2009/2010

Расшколувано знаење(o^o), 2009/2010

[колективно самообразование во уметноста и културата]

ТкХ и Контрапункт објавуваат повик за учество во едногодишната програма во рамки на Расшколувано знаење, тригодишниот проект за колективно самообразование. Проектот е наменет за студенти, културни работници и професионалци во областа на современат култура и уметност од Србија и Македонија.

Расшколувано знаење е проект кој е насочен кон современаta независна културна сцена во регионот, и има за цел да ги истражува и промовира алтернативите на  хиерархискиот образовен модел во уметноста и во културата. Методолошки, проектот ги напушта концептите на индивидуалнo авторство и на стручност, а се залага за отворени колективни образовни структури во кои самоорганизираните заедници спроведуваат продукција, размена и дистрибуција на знаењата според хоризонталните организациски принципи.

Расшколувано знаење е партнерски проект на ТкХ (Теорија која хода) платформа за теорија и практика, од Белград (http://tkh-generator.net) и НВО Контрапункт (Културен центар Точка) од Скопје (http://kontrapunkt-mk.org), кој се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската програма за култура за Западен Балкан (http://scp-ba.net).

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТОТ

Учесниците ќе имаат можност да бидат дел од процесот на колективно самообразование и едновремно ќе развиваат соработнички културни иницијативи во формираните работни групи.

Работните групи ќе се формираат во склад со различните теми и интересни сфери на вклучените учесници, како што се, на пример: кураторски практики во областа на визулените и на не-визуелните уметности, интердисциплинарна драматургија, слободен софтвер и open source технологии, слики и зборови и сл. Сите работни групи ќе имаат регионален карактер и ќе вклучуваат по 6 до 8 членови од Белград и од Скопје.

Учесниците ќе ги креираат содржините и проектите низ следните активности:

Отворена недела – е петдневен настан кој се состои од работилници, предавања и презентации. Настанот ќе биде орагнизиран во Белград, од 12 до 16 јуни 2009 година и ќе претставува појдовна точка за работата на секоја група. Како претходница на Отворената недела, ќе се организира Отворениот ден, во Скопје на 1 Јуни 2009 година, накој ќе се презентира опсежно проектот и каде што локалната публика и потенцијалните учесници ќе им биде презентирана можноста за учество на Отворената недела во Белград.

Летна школа – интензивен образовен настан кој ќе трае една недела. Летната школа ќе ја креираат учесниците од сите групи, сами за својата група, но едновремено и за останатите кои ќе бидат заинтересирани за одбраните теми, особено за оние од регионот. Летната школа ќе биде организирана во Охрид од 16 до 23 август 2009 година.

Инкубатор – се состои од шест месечна интензивна заедничка работа на работните групи. Неговите план и програма ќе бидат осмислени од страна на учесниците, а ќе вклучува континуиран самообразовен процес на групите од Белград и од Скопје преку видо линк, како и со учество на гости-предавачи.

Timeshare камп – станува збор за организациона структура која подразбира сместување и работа, а која проектот ја нуди на групите во текот на март и на април 2010 година во Белград и во Скопје. Со ваквата структура сметаме дека ќе се олесни и стимулира соработката меѓу членовите во групата за време на подготовката на заедничките културни иницијативи. Секоја група ќе има можност да создаде свое заедничко дело како, видео, фанзин, инсталација, веб сајт и сл. По завршувањето на проектот, делата ќе бидат презентирани во регионот.

NB. Комплетната програма на Расшколувано знаење ќе ја посетуваат бесплатно 24 селектирани учесници. Освен тоа, со овој проект на учесниците ќе им бидат покриени патните трошоци, дневниците и сместувањето за работилниците во рамките на Инкубаторите, Отворената недела, Летната школа и  Timeshare кампот. Воедно, проектот обезбедува и основен буџет за проедукција на заедничките дела. Оставена е можност учесниците да се вклучат во дополнително барање на додатни средства за заедничките продукти или за покана на предавачите, кои тие ќе ги изберат, а кои нема да можат целосно да бидат покриени со основниот буџет од проектот. Исто така, ќе практикуваме и модел на таканаречена „отворена канцеларија“, што значи дека учесниците според својата желба ќе можат да се вклучат во организационите, продуцентските и координативните активности и, со самото тоа, дополнително да стекнат искуства за понатамошна самостојна работа во рамките на независната културна сцена.

ВОВЕДЕН НАСТАН

Отворен ден – Отворениот ден е воведен настан на проектот Расшколувано знаење кој претходи на Отворената недела и кој ќе се организира во Скопје на 1 јуни 2009 година. Во рамките на овој настан ќе има програма на која ќе се презентира проектот, а ќе има и дополнителни активности преку кои публиката ќе се запознае со основниот концепт .

КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ

На конкурсот може да се пријавите и индивидуално и групно.

Каква било дискриминација по етничка, родова, генерациска, сексуална, религиозна и др. основа во рамките на овој проект е неприфатлива.

Ве молиме пријавата која се состои од:

-                      наративна биографија (до 500 реда)

-                      пример од некоја ваша работа (во кој било медиум) и

-                      писмо на мотивација, во кое ќе биде нагласено полето на  вашето итересирање (до една страница),

да ја испратите на:

Deschooling Classroom dsc@tkh-generator.net

Најдоцна до 17. 06. 2009

Во случај на групна апликација, ве молиме да ги назначите потенцијалните соработници.

Одлуката ќе биде објавена на 19 јуни 2009 година

За дополнителни информации можете да ја посетите страницата

www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net, или да нè контактирате на :

dsc@tkh-generator.net

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud