raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

Produkcija znanja :: Jelana Knežević

Produkcija znanja javlja se kao pojam koji označava složeni proces kreiranja i organizovanja informacija u savremenom društvu. To je proces koji podrazumeva potrošnju vremena i finansijskih sredstava i zbog toga su oni koji rade na produkciji novog znanja često osobe zaposlene u državnim institucijama, univerzitetima, velikim neprofitnim organizacijama ili velikim korporacijama.

Dominantni modeli produkcije znanja:

1. edukativni sistem, istraživački instituti i drugi objekti u kojima se vrše istraživanja, a koji su subvencionisani državnim ili privatnim sredstvima (upravljanje znanjem);

2. visoko profesionalni istraživački kadar koji sprovodi istraživačke projekte društvenih nauka (razvoj ljudskih resursa);

3. pristup lokalno dostupnom znanju društvenih nauka (lokalno znanje);

4. pristup globalno dostupnom znanju društvenih nauka (globalno znanje);

5. čuvari prolaza koji evaluiraju istraživački proizvod; npr. u obliku pregleda (kritička ocena) od strane kolega (autorizacija);

6. izdavanje istraživačkih rezultata u lokalnim štampanim medijima (lokalna dokumenta);

7. izdavanje istraživačkih rezultata u internacionalno poznatim štampanim medijima (globalna dokumenta).

Možemo napraviti razliku između dva režima kojima se dodeljuju resursi za produkciju novih znanja.

Jedan je sistem dodeljivanja prava na intelektualnu svojinu, kao što su moderni sistemi patentiranja i copyright sistem. Drugi je režim “otvorene nauke”, koji se često nalazi u domenu “čistih” naučnih istraživanja. Danas taj sistem možemo donekle videti i u produkciji slobodnog i open source softwarea.

Prvi sistem dodeljuje jasna vlasnička prava nad novostvorenim znanjem, što uključuje izuzimanje drugih i sprečava druge da ga koriste, a dopušta trgovinu i licenciranje tog znanja. Kao što je dobro poznato, ovakav sistem omogućava snažan podsticaj za stvaranje znanja, po cenu da se stvaraju privremeni monopoli koji teže da ograniče proizvod i povećaju mu cenu.

Drugi sistem se do izvesne mere oslanja na činjenicu da pojedinci često prave izume ili stvaraju iz neprofitnih razloga, kao što je npr. radoznalost. Širenje rezultata istraživanja i znanja se postiže uz relativno nisku cenu, zato što dodela “moralnih prava” prvom koji objavi dodatak na već postojeći korpus znanja daje stvaraocima podstrek da šire to znanje brzo i naširoko. Stoga, u ovom sistemu upotreba tuđih proizvoda ili saznanja je ohrabrena i relativno jeftina, sa vrednošću upotrebe citata i moguće recipročnosti u deljenju znanja.

Reference:

Bronwyn H. Hall, “Incentives for Knowledge Production with Many Producers”, ESRC – University of Cambridge, Working Paper No. 292. University of California at Berkeley and NBER, Department of Economics

http://lib.northern.edu/infolit/tablesversion/lessons/lesson1/production.htm

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Komodifikacija znanja :: Iva Nenić

Produkcija i menadžment znanja (način na koji se informacija stvara, prezentuje, arhivira, prenosi, deli, prosuđuje) je podređen materijalnim uslova zadatog istorijskog trenutka kao i specifičnosti kulturalnih edukacijskih praksi. Sam objekt znanja u post-industrijskom društvu menja se rapidno usled ubrzanog tehnološkog razvoja i rezultirajuće sveprisutnosti informacije. Logika kapitala prodrla je u savremeno polje edukacije, menjajući koncept znanja od organizovane mase informacija u informacijsku robu. Kako je Louis Althusser upozorio: “ideološki državni aparat, koji je postavljen na dominantnu poziciju u zrelim kapitalističkim društvenim formacijama kao rezultat nasilnih političkih i ideoloških klasnih borbi protiv njegovih starih dominantnih ideoloških aparata – jeste edukacijski ideološki aparat”[1]. Pozni kapitalizam reguliše proces učenja na način u okviru koga se dominantna ideologija ne manifestuje kao jednostavna implementacija državnih hegemonih principa, već kao dublja promena u samom jezgru sistema edukacije: znanje se komercijalizuje, količina i relevantnost informacija rapidno raste, nove tehnologije postaju conditio sine qua non svakog procesa učenja. Svestan ove situacije Jean François Lyotard piše: “znanje se proizvodi i proizvodiće se kako bi bilo prodato, ono jeste i biće konzumirano kako bi se valorizovalo u novoj proizvodnji: u oba slučaja, cilj je razmena.”[2] Ovi regulativni principi utiču takođe i na ulogu samog učenja: danas, nije pitanje znanja koje se stiče u svrhe sopstvenog usavršavanja, već utilitarnog znanja koje se može iskoristiti na tržištu, kroz ulaganje maksimuma sposobnosti i imaginacije. Znanje kao roba-na-prodaju jeste obeležje kasnog kapitalističkog hegemonog know-how pristupa, u kome je spretnost u radu sa informacijama (posedovanje brzine i lokacije) važnija od težnje ka individualnoj kreativnosti izvan konvencijalnog institucionalnog okvira. Vrednosti nematerijalnog rada, kreativnosti i inovacije, sa druge strane, prepoznate su od strane tržišta, što je rezultiralo parazitskom eksploatacijom nematerijalnog domena od strane materijalnog[3].

Komodifikacija znanja, stoga, jeste proces transformacije koji se dešava u osnovi edukacijskog sistema ali i trenutno dominantno stanje znanja. Poziv na kontra-akciju u smislu različitih oblika kritike i kontrahegemonije, cilja jednako na teoriju i praksu. Pitanje jeste kako misliti vrednost znanja danas i kako razviti otvorene i autorefleksivne načine edukacije koji se razlikuju od konvencionalnih procedura. Neophodno je da ove strategije rade jednako sa lokalnim i globalnim uslovima, kao što su socijalne nejednakosti ili razlike među onima koji imaju efektivni pristup informacijskim i digitalnim tehnologijama i onih koji nemaju, kako bi ušli u trag određenim potrebama i izgradili kontekstom određene specifične taktike borbe protiv vladajuće logike kognitivnog kapitalizma. 


[1] Louis Althusser (1971), “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, Monthly Review Press, New York-London, str. 127-187, 152.

[2] Jean François Lyotard (1984), The Postmodern Condition: A report on knowledge, University of Minnesota Press, Minneapolis, str. 4

[3] Matteo Pasquinelli, “Immaterial Civil War: Prototypes of Conflicts Within Cognitive Capitalism”, Barcelona, September 2006, str. 8 http://www.rekombinant.org/ImmCivilWar.pdf

http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/digg_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/reddit_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/stumbleupon_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/delicious_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/technorati_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/google_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/myspace_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/facebook_48.png http://www.deschoolingclassroom.tkh-generator.net/wp-content/plugins/sociofluid/images/twitter_48.png

Tag Cloud