raškolovano.znanje(o^o)

Icon

kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi…

Tim & kontakti ::

Organizacioni tim
Jelena Knežević :: menadžerka celokupnog projekta, Beograd
Iskra Gešoska :: menadžerka projekta, Skoplje
Ana Vujanović :: urednica programa, Beograd
Suzana Milevska :: urednica programa, Skoplje
Vladimir Jankovski :: asistent na projektu, Skoplje
Dragana Jovović :: asistentkinja na projektu, Beograd

Stručni savet projekta
…u procesu konstituisanja…

Partnerske organizacije
TkH, Beograd [http://tkh-generator.net]
Kontrapunkt, Skoplje [http://kontrapunkt-mk.org]

Projekat podržava Švajcarski program za kulturu na Zapadnom Balkanu.

Kontakt:
projekat Raškolovano znanje: dsc [at] tkh-generator.net

TkH – Centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti
Magacin – Kraljevića Marka 4, 11 000 Beograd, Srbija
+381.64.899.2406, + 381.11.30.61.524
tkh [at] tkh-generator.net

Kontrapunkt
Kliment Ohridski 15, 1000 Skoplje, Makedonija
+389.075.441.761
iskra.geshoska [at] gmail.com

———————————————————————

TkH: Teorija koja hoda osnovana je kao teorijsko-umetnička grupa 2001. godine u Beogradu. Od 2002. funkcioniše kao NVO: TkH-Centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti. Glavni ciljevi TkHa su podsticaj razvoju praksi savremenih izvođačkih umetnosti, njihovog kritičkog promišljanja i teorijskog diskursa u lokalnom kontekstu, kao i njihova afirmacija na regionalnom i internacionalnom planu.

TkH realizuje svoje aktivnosti kroz različite programe: TkH časopis za teoriju izvođačkih umetnosti, obrazovne projekte (PATS, s-o-s, dramaturški treninzi, Šverc znanja!), web platformu (www.tkh-generator.net), umetničke (Pro Tools), teorijske (simpozijumi u okviru Bitefa) i kulturne manifestacije (Regionalna konferencija nezavisnih centara za kulturuSamit nesvrstanih CK”), community-based kulturne programe ([ilegalni_bioskop]), prezentacije i predavanja brojnih umetnika i teoretičara, kao i interdisciplinarne performanse. TkH insistira na kolaborativnom delovanju, i sarađuje sa organizacijama, inicijativama i institucijama: Druga Scena, Bitef, Univerzitet umetnosti, Kontekst galerija, Per.Art, CDU, Regionalna inicijativa Clubture, Maska, Intima Virtual Base, Točka, PAF, Tanzquartier i dr. Sem toga, TkH platforma je angažovana na području kulturne politike i sarađuje sa samoorganizovanim inicijativama u Beogradu (Druga Scena), regionu (Clubture) i šire (PAF) na razvoju infrastrukturnih i diskurzivnih potencijala nezavisnih umetničkih i kulturnih scena. Od 2007. godine TkH koristi kancelarijski prostor i produkcione kapacitete novog kulturnog centra u Beogradu posvećenog razvoju vaninstitucionalne scene: Magacina u Kraljevića Marka.

Kontrapunkt je udruženje građana osnovano u Skoplju decembra 2001. godine, posvećeno razvoju alternativne urbane kulturne politike i kulture povezivanja na lokalnom, regionalnom (Jugoistočna Evropa) i internacionalnom planu. Kontrapunkt osvaja alternativne javne prostore i koncipira modele kulturnog delovanja zasnovane na principima diverziteta i integracije. Ciljevi Kontrapunkta su de-monopolizacija oblasti kulture i kulturne politike, afirmacijom kulture povezivanja putem umrežavanja, zajedničkih platformi i partnerstava, i razmenom kreativnog i teorijskog potencijala kroz implementaciju zajedničkih projekata:

- Slivanje margina - produkcijski i organizacioni rast (2003-2006): unapređenje kapaciteta lokalnih zajednica kroz samo-organizaciju i uticaj na društvo; jačanje svesti o potrebi decentralizacije u kulturi; ukazivanje na značaj uloge nezavisnog kulturnog i društvenog angažmana;

- Filantropski šešir (2007-2008); razvijanje zapostavljenih i neadekvatno iskorišćenih sposobnosti kulturnih poslenika i mladih ljudi, kroz kurs samo-organizacije i ispomoći u organizovanju kulturnih aktivnosti;

- Škola za kritičko mišljenje i debatu (2007-2008); promovisanje koncepta ljudskih prava korišćenjem metoda i tehnika kritičkog mišljenja i debate; unapređenje standarda kritičkog debatovanja o kontroverznim problemima ljudskih prava; razvijanje kritičkih sposobnosti za promociju, monitoring i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Deschooling Classroom

Deschooling Classroom is a project that addresses the contemporary independent cultural scenes in the region, researching and offering an alternative to the hierarchical models of education in the art and culture. Methodologically, the project moves away from the concepts of individual authorship and expertise, and advocates open collective educational structures where self-organised communities facilitate horizontal production, exchange and distribution of knowledge.